Algemene Voorwaarden - CRT BV / IDC BV / CRExperience BV

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemers
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de deelnemer
Artikel   8 - Prijs en betaling
Artikel   9 - Annuleren of verplaatsen
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 - Klachten
Artikel 14 - Uitrusting en veiligheid
Artikel 15 - Reclame en verkooprechten
Artikel 16 - Aanvullende bepalingen
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Registratie

CRT BV / IDC BV / CRExperience BV zullen verder in dit artikel “ondernemer” genoemd worden.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Burn-out: het met ingetrokken voorrem laten draaien van het achterwiel wat sporen nalaat op de ondergrond;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. dB-killer: onderdeel van het uitlaatsysteem met als doel geluid te reduceren;
 4. Deelnemer/rijder: de natuurlijke persoon welke zich heeft ingeschreven voor een event welke wordt georganiseerd door ondernemer;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Dynamische meting: geluidsmeting welke wordt gedaan als de motor langs de geluidspaal rijdt welke naast het circuit staat opgesteld;
 8. Event: het door de ondernemer georganiseerde activiteit op het circuit waarvoor deelnemer zich kan inschrijven en waarop de overeenkomst betrekking heeft;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Paddock: parkeerterrein wat grenst aan het circuit en tevens toegang geeft tot het circuit;
 13. Statische meting: geluidsmeting bij een stilstaande motorfiets welke op bepaald aantal toeren wordt gehouden volgens geldend reglement;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

CRT BV
Meerkoetweg 38 - 7331 CR Apeldoorn
Telefoonnummer: +31 555335530
E-mailadres: info@crtholland.nl
KvK-nummer: 39066165
BTW-identificatienummer: NL 806351536B01

IDC BV
Meerkoetweg 38 - 7331 CR Apeldoorn
Telefoonnummer: +31 555335530
E-mailadres: info@idcracing.nl
KvK-nummer: 64813827
BTW-identificatienummer: NL 855864527B01

CRExperience BV
Boergoorn 30 – 9403 NV Assen
Telefoonnummer: +31 555335530
E-mailadres: info@crexperience.nl
KvK-nummer: 64813657
BTW-identificatienummer: NL855864394B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en deelnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien ondernemer niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat ondernemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. De toepasselijkheid van de door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de deelnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de deelnemer elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de deelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B: een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C: de prijs met inbegrip van alle belastingen van het event, de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 1. de deelnemer ontvangt van ondernemer een rijnummer dat strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is. Indien de deelnemer een ander persoon met dit rijnummer deel laat nemen aan het event behoudt ondernemer het recht voor om zowel die persoon als de deelnemer uit te sluiten van deelname zonder restitutie van het verschuldigde inschrijfgeld;
 2. indien de deelnemer minderjarig is dient op verzoek van ondernemer een bewijs te worden verstrekt door de deelnemer waaruit blijkt dat zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft voor deelname aan het event. Ondernemer gaat er bij inschrijving vanuit dat de minderjarige deelnemer deze in bezit heeft.
 3. Ondernemer is bevoegd een event te wijzigen, verplaatsen, te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van ondernemer te bepalen gelijkwaardig alternatief zonder dat ondernemer een schadevergoeding of restitutie aan deelnemer is verschuldigd.
 4. Ondernemer is gemachtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken zonder dat de deelnemer hiervan in kennis wordt gesteld.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De deelnemer die wil deelnamen aan een event van ondernemer sluit een overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien. Om die reden is het herroepingsrecht op grond van artikel 6.230 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de deelnemer

 1. Deelnemer is ten alle tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften, reglementen en geldende huisregels van ondernemer en/of de circuits na te leven en om ter beschikking gestelde zaken met respect te behandelen zodat er geen schade wordt toegebracht aan deze zaken/locaties.
 2. Deelnemer is verplicht om bij deelname aan de events van ondernemer in een goede gezondheid te verkeren. Het is de deelnemer niet toegestaan om deel te nemen als deze onder invloed is van enige substantie welke de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 3. Ondernemer is bevoegd om de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten indien de deelnemer instructie(s) of voorschrift(en) geheel of gedeeltelijk niet opvolgt dan wel naleeft of als deelnemer naar oordeel van ondernemer niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een event. In geval van uitsluiting van deelname maakt deelnemer geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 8 - Prijs en betaling

 1. De in het aanbod en op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Deelnemer kan kiezen uit de door de ondernemer geselecteerde betaalmethoden welke op de website worden vermeld. Dit aanbod kan op elk moment door de ondernemer worden aangepast.
 3. Deelnemer is pas verzekerd van deelname aan een door deelnemer gekozen event zodra de betaling bij ondernemer binnen is. Mocht de betaling bij ondernemer ontvangen zijn maar de ondernemer is zonder bericht pas na 09.00 uur op het event aanwezig vervalt zijn gereserveerde plaats zonder recht op restitutie.
 4. Schade aan infrastructuur van het circuit en of andere schade, boetes en kosten worden op nacalculatie in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan ondernemer te worden voldaan.
 5. Indien de deelnemer niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet zal deze uitgesloten worden van deelname van het desbetreffende event.

Artikel 9 - Annuleren of verplaatsen

 1. Het annuleren van een inschrijving voor een event van ondernemer is alleen mogelijk door het sturen van een e-mail naar ondernemer. Zodra de betaling is voldaan vervalt het recht op restitutie.
 2. Het overdoen van een persoonsgebonden inschrijving naar een andere persoon is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de ondernemer.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan events en het betreden van locaties welke door ondernemer gebruikt worden bij de uitvoering van haar overeenkomsten/evenementen zijn voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die direct of indirect door deelnemer wordt geleden, van welke aard dan ook. Bijvoorbeeld verwondingen, botbreuken, geestelijk of lichamelijk letsel of schade ten gevolge van invaliditeit en/of overlijden.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer.
 4. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5000,00.
 5. Ondernemer is op geen enkele mogelijke manier aansprakelijk voor indirecte schade.
 6. Deelnemer wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat motorvoertuigen tijdens een event op een afgesloten circuit (zijnde niet openbare weg) niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Alle kosten zijn dan voor eigen rekening van deelnemer.
 7. Ondernemer kan deelnemer aansprakelijk stellen indien een voertuig schade oploopt veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van de deelnemer.
 8. Ondernemer is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien de deelnemer verplichtingen zoals genoemd in artikel 6 van dit document niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat de deelnemer onjuiste of onvolledige informatie aan ondernemer heeft verstrekt.

Artikel 11 - Overmacht

Ondernemer is ten alle tijde gerechtigd om een event of een onderdeel van een event af te gelasten vanwege overmacht of het programma of duur van het event te wijzigen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in geen geval plaats.

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan ondernemer de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren onder ander werkstakingen bij ondernemer, storingen c.q. defecten aan apparatuur, defecten aan het circuit of voorzieningen bij het circuit, mate van verontreiniging aan het circuit bijvoorbeeld met substanties waardoor reiniging niet binnen een redelijke termijn kan worden gerealiseerd alsmede weersomstandigheden waardoor het gevaar van deelnemer tijdens deelname aan het event in gevaar kan komen of maatregelen t.b.v. algemene veiligheid bepaald door circuit, gemeente, overheid of regering.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deelnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van ondernemer steeds volledig te respecteren.
 2. Ondernemer is bevoegd om tijdens een event foto’s, video’s en/of geluidsopnamen in de breedste zin des woords te maken waarop deelnemer zichtbaar is en om deze openbaar te maken.

Artikel 13 - Klachten

 1. Klachten dienen binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan ondernemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt deelnemer geacht het geleverde product of dienst van ondernemer te hebben goedgekeurd.
 2. Ingediende klachten worden binnen de termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt zal deze hierover bericht ontvangen van de ondernemer.

Artikel 14 - Uitrusting en veiligheid

 1. Deelnemer dient ten tijde van het event over een gezonde lichamelijke een geestelijke toestand te beschikken.
 2. Beschermingsmiddelen welke door ondernemer worden aangeraden zijn, gebruik van onbeschadigd lederen overalls of uitrusting waarbij de jas en de broek degelijk aan elkaar geritst kunnen worden.
 3. Het dragen van lederen handschoenen en hoge motorlaarzen/schoenen waarbij polsen en enkels worden bedekt is verplicht. Alleen helmen zonder beschadigingen en met een degelijke kinsluiting zijn toegestaan.
 4. Het gebruik van camera’s op helm of lichaam is niet toegestaan.
 5. Motoren dienen in goede technische staat te verkeren, dit is voor eigen risico van deelnemer. Deelname is mogelijk met motoren voorzien van kenteken maar ook zonder kenteken.
 6. Banden welke gemonteerd zijn op de motor dienen voorzien te zijn van profiel goedgekeurd voor de openbare weg of zogenaamde NHS banden.
 7. Ondernemer behoudt zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van deelname zonder restitutie van het inschrijfgeld indien deelnemer niet aan verplichtingen genoemd in dit artikel voldoet.
 8. Ondernemer is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele schade aan deelnemer en/of motor tijdens events wegens gebreken aan de motor en/of uitrusting.

Artikel 15 - Reclame en verkooprechten

 1. Reclame van het circuit en/of ondernemer mag nimmer geheel of gedeeltelijk worden afgedekt door deelnemer.
 2. Ondernemer behoudt zich ten alle tijde het recht voor om reclame-uitingen of in haar ogen ongepaste uitingen/spandoeken te verwijderen.
 3. Het is verboden om op professionele basis eten en/of drank te verkopen dan wel banden en/of onderdelen.

Artikel 16 - Overige bepalingen

 1. Het gebruik van open uitlaatdempers tijdens events van ondernemer is niet toegestaan. Standaard dempers of dempers met dB-killer zijn wel toegestaan
 2. Op alle circuits en tijdens alle events kan een dynamische of statische geluidsmeting plaatsvinden. Bij overschrijving van de op dat moment geldende regels zal bij de eerste geluidsovertreding een waarschuwing volgen. Bij een tweede overschrijding volgt er definitieve uitsluiting van deelname zonder restitutie van het inschrijfgeld. Motoren welke ruim boven de geluidnorm produceren worden onmiddellijk van verdere deelname uitgesloten zonder restitutie van het inschrijfgeld.
 3. Boetes en andere van overheidswege op te leggen sancties aan ondernemer ten gevolge van overschrijding van de geluidslimiet of andere overtredingen worden op de deelnemer die de overschrijding / overtreding heeft veroorzaakt verhaald.
 4. Het is de deelnemer verboden banden en/of ander afval achter te laten op het paddock.
 5. Boren in het asfalt/klinkers op het paddock is verboden, schade en/of boetes welke hiervoor opgelegd worden aan ondernemer worden op deelnemer verhaald.
 6. Burn-outs zijn op het paddock en circuit niet toegestaan.
 7. Honden zijn niet toegestaan op het paddock. Hulphonden zijn wel toegestaan.
 8. Teneinde vrije toegang voor brandweer en interventiewagens te garanderen, dient de afbakening van de standplaatsen door de deelnemer gerespecteerd te worden en dienen paden vrijgehouden te worden.
 9. Het circuit mag door de deelnemer slechts gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming en verleende toegang door ondernemer. Circuit mag alleen binnen de gepubliceerde uren op het tijdschema gebruikt worden door gemotoriseerde voertuigen.
 10. Toegang tot de pitstraat is uitsluitend voor personen van 16 jaar en ouder.
 11. Schade toegebracht aan paddock, circuit en of ruimte om het circuit en/of kosten voor het herstel zullen door ondernemer op deelnemer welke de schade heeft veroorzaakt worden verhaald.
 12. Bij deelname krijgt de deelnemer een transponder uitgereikt. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de transponder is ondernemer gerechtigd de kosten van de transponder bij de deelnemer in rekening te brengen. Deze kosten zijn gelijk aan het bedrag dat ondernemer bij verlies, diefstal of beschadiging aan de verstrekker van de transponder is verschuldigd.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de deelnemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een overeenkomst te bereiken in onderling overleg alvorens verdere stappen ondernomen worden.

Artikel 18 - Registratie
Om optimaal gebruik te maken van de website kan de deelnemer zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de website. Tijdens de registratieprocedure kiest de deelnemer een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de website. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Deelnemer dient zijn/haar inloggegevens strikt geheim te houden, ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uit gaan dat de deelnemer welke zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die deelnemer is. Alles wat gebeurt via het account van de deelnemer valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de deelnemer. Indien de deelnemer ervan op de hoogte is of vermoed dat zijn/haar inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen dient deze zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en ondernemer daarvan op de hoogte te stellen.